Operatorer

Operatorer i programmering er tegn eller symboler som brukes til å gjøre noe. Det høres nok vanskeligere ut enn det det egentlig er, for operatorer kjenner vi godt til fra før i matematikken. Her bruker vi også ulike tegn og symboler når vi skal gjøre noe. Slik er det også i programmering.

Det finnes flere ulike typer operatorer litt avhengig av hva du skal gjøre.

Aritmetiske operatorer

OperatorBeskrivelseEksempelX får verdien:
+AddisjonX = Y + 27
-SubtraksjonX = Y - 23
*MultiplikasjonX = Y * 210
/DivisjonX = Y / 22.5
%Modulo (Rest)X = Y % 21
++Inkrementering (Øke med en)X = Y ++6
--Dekrementering (Trekke fra en)X = Y --4

 

Operatorer brukes vanligvis på variabler, så det er viktig at du kan deklarere og tilordne en verdi til en variabel før du fortsetter.

Bruk av operatorer på variabler

I dette eksempelet ser vi hvordan vi bruker de fire regneartene på variablene tall1 og tall2. Til sist i eksempelet ser vi på inkrementerings og dekrementeringsoperatorene. Dette er operatorer som øker eller minker verdien i variabelen med 1. Disse brukes mye i telleløkker som vi kommer tilbake til siden.

Prøv selv!

Prøv å endre koden i dette eksempelet selv

JS Bin

Se selv! - Operatorer

Stopp!
Før du går videre bør du kunne bruke enkle operatorer på variabler.

Modulooperatoren

I programmering er vi ofte interessert i å finne ut om et tall er delelig med et annet. Dette kan vi gjøres ved å bruke operatoren modulo. Denne brukes som en vanlig deleoperator, men til forskjell fra en vanlig divisjon gir modulo oss restverdien av divisjonen. Dette betyr at 8 % 2 = 0 , fordi hvis vi deler 8 på 2 så får vi 0 i rest. For å forstå hva restverdien er kan vi se på et eksempel.

Et praktisk eksempel på bruk av modulo kan være hvis vi ønsker å finne ut hvor mange minutter et gitt antall sekunder er.

Eksempel: Fra sekunder til minutter og sekunder

Oppgave: Regn ut hvor mange minutter og sekunder det er i 150 sekunder.

Vi skal løse oppgaven på to måter. Først som vi ville ha gjort i mattetimen, deretter som en programmerer ville ha gjort det.

Løsning 1: Matematikkløsningen

Vi vet at det er 60 sekunder i et minutt. Ved å dele 150 sekunder på 60 får vi 2.5 ,som er antall minutter. Nå sitter vi igjen med 0.5 minutter som må regnes om til sekunder ved å gange med 60.

 \frac{150}{60} = 2.5= 2 + 0.5

0.5 \cdot 60 = 30

150 sekunder = 2 minutter og 30 sekunder

Løsning 2: Programmeringsløsningen

Vi tenker på samme måte som i forrige løsning, men nå deler vi 150 sekunder på 60, så tar vi vare på tallet før komma. Deretter tar vi modulooperasjon på det samme og får ut resten som er 30 sekunder.

150/ 60 = 2.5 -> 2 minutter

150 % 60 = 30 -> 30 sekunder

Prøv selv!

Prøv å endre koden i dette eksempelet selv

JS Bin

 

Logiske og sammenlikningsoperatorer

Disse operatorene brukes når vi skal sammenlikne likheter og ulikheter mellom størrelser og variabler.

 

OperatorBeskrivelseEksempelResultat
==Er likx == 8Usann
!=Er ulikx != 8Sann
<mindre enn3 < 4Sann
>større enn3 > 4Usann
<=mindre eller lik3 <= 4Sann
>=større eller lik3 >= 4Usann